Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2013

Download Jaarrekening 2013

Bestuurssamenstelling

Op 26-07-2013 is mevrouw Marianne Hilarius benoemd tot bestuurder om de vacature op te vullen die was ontstaan door het overlijden van de heer G. Van Vrekhem. De verandering van de bestuursssamenstelling is aan de Kamer van Koophandel doorgegeven.

Nalatenschap de heer J. Lohman

De afwikkeling van de nalatenschap van wijlen J.H.J.M. Lohman heeft in 2013 zijn beslag gekregen.

Het appartement in  de gemeente Schiedam gelegen te Bernhard Zweersplein 57, postcode 3122 TW, Schiedam, kadastraal geregistreerd onder Sectie Q, Complexaanduidling: 2219, Appartementsindex 26, is op 19 Juli 2013 verkocht en geleverd aan de heer M. De Zwart, via Basis Notarissen Rijnmond te Vlaardingen. Gezien de slechte huizenmarkt is het appartement verkocht voor de som van € 90.000. Na verrekening van makelaarscourtage en afwikkeling van lopende kosten ontvingen stichting Aurofonds  € 87.460,07

De executeur / afwikkelingsbewindvoerder heeft in 2013 twee bezoeken aan Nederland gebracht. Tijdens zijn eerste bezoek in april is hij aanwezig geweest bij een Open Huizen Dag, waar hij met de zeer geringe belangstelling voor het huis in Schiedam werd geconfronteerd. Dit was aanleiding om de vraagprijs te verlagen naar € 90.000.
Tijdens het tweede bezoek in juli heeft hij de eigendomsoverdracht van het pand getekend. Hoewel op de koopsom de makelaarscourtage en enige andere kosten in mindering zijn gebracht, heeft het bestuur toch besloten om het gehele bedrag van
€ 90.000 over te maken naar de Auroville Unity Fund. Dit is op 26 juli gebeurd. De Auroville Unity Fund ontving als tegenwaarde Rs 7.008.300. Hiermee is het werk van de executeur / afwikkelingsbewindvoeder beëindigd.

Fondswerving

Tijdens de bezoeken van de executeur / afwikkelingsbewindvoerder aan Nederland in April and Juli zijn ook tesamen met Mevrouw Hilarius fondswerf aktiviteiten ondernomen. Dit heeft geresulteert in en donatie van €90.000 voor Auroville. Ook dit bedrag is direkt aan Auroville overgemaakt. Aangezien de Indiase Rupee inmiddles in waarde was verminderd, ontving de Auroville Unity Fund via de overmaking op 8 Augustus als tegenwaarde Rs 7.307.100.
Bestuurslid Carel Thieme heeft in December opnieuw een bezoek aan Nederland gebracht voor verdere fondswerving. Dit zal mogelijk in 2014 in een donatie resulteren.

Balans, Staat van Baten en Lasten en Vermogen

(Waarschuwing: De Balans 2013 en de Staat van Baten en Lasten 2013 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, met omkering van de punten en kommas.)

Het Nederlandse vermogen is verminderd van € 38.810,87 tot € 19.450,75
(een vermogensafname van € 19.360,12). Het Indiase vermogen is verminderd van
Rs  26.446,78 naar Rs 10.045,68 (een vermogensafname van Rs 16.401,10).
Het merendeel van het Nederlandse vermogen staat op een rekening bij Roparco; voor de lopende uitgaven is er een rekening bij de ING.

Uitgaven

Het bestuur heeft besloten in 2013 drie boeken uit te geven, te weten:

1)    “Sri Aurobindo of het Avontuur van het Bewustzijn” van Satprem, een herdruk van de vertaling van Mevr. Dorothy King. (in een oplage van 1000 exemplaren). Hiervoor zijn twee donaties ontvangen.
2)     “The New Spirituality,” van Georges van Vrekhem. (in een oplage van 1000 exemplaren)
3)    “Savitri” van Sri Aurobindo in vertaling van Martin Schreurs. met op de linkerbladzijde de oorspronkelijke Engelse tekst en op de rechterbladzijde de Nederlandse vertaling. (in een oplage van 300 exemplaren). Hiervoor is in 2012 een donatie ontvangen.

Exemplaren van The New Spirituality zijn gratis ter beschikking gesteld aan de inwoners van Auroville. Het boek is verder verkijgbaar in de boekwinkels in Auroville en via de Aurofonds en Namaste internet sites

Exemplaren van het boek Sri Aurobindo of het Avontuur van het Bewustzijn zijn gratis ter beschikking gesteld aan Nederlandstalige Aurovilianen.

De uitgave van het boek Savitri heeft vertraging opgelopen. Het zal verschijnen in 2014.

De beschikbaarheid van alle uitgaven in Nederland en België is vergroot doordat de Aurofonds uitgaven sinds augustus door het Centraal Boekhuis worden gedistribueerd aan 2500 aangesloten boekhandels in Nederland en België. De uitgaven zijn verder verkijgbaar via de Aurofonds en Namaste internet sites.

Projekten

De volgende Auroville projekten zijn ondersteund:

1.    Het afbouwen van het Auroville Integral Health Services (AIIH): Rs 5.000.000. Deze donatie is gedaan onder twee voorwaarden: (1) dat twee patientenkamers in het gebouw zullen worden gerealiseerd en (2) dat het bestuur van het AIIH verantwoording voor de verpleging van patiënten op zich zal nemen. Het bestuur van het AIIH is met deze voorwaarden akkoord gegaan.
2.    Het afbouwen van de Hall of Peace: Rs 1.450.000. Het bestuur had eerder, in 2011, al een donatie van Rs 800.000 voor dit gebouw gedaan, maar dit was onvoldoende om het gebouw the finaliseren. Met de huidige donatie zal het gebouw in Februari 2014 worden voltooid. De inauguratie van het gebouw met de geinstallleerde Peace Table for Asia is gepland op 11 Februari 2014.
3.    Als bijdrage aan het moratorium van Auroville (the Farewell Building): Rs 1.400.000. Dit moratorium werd noodzakelijk omdat de terzake dienende kamer in het Auroville Health Centre niet meer voor dit doel kon worden gebruikt. Naar verwachting zal het moratorium in 2014 in gebruik worden genomen.
4.    De Auroville Eco Service ontving een bedrag van Rs 190.000. Van dit bedrag is Rs 20.000 gebruikt voor een studie naar een lokatie om afval te storten en
Rs 120.000 voor de uitbreiding van de bestaande schuur en de bouw van een nieuwe. De schuren worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van afval dat later naar de vuilnisbelt zal worden vervoerd (dit afval werd tot nu toe buiten bewaard, wat leidde to stankoverlast en het onwelkom bezoek van ratten, muizen en slangen) en voor de segragatie van afval dat kan worden verkocht. Een bedrag van Rs 50.000 zal worden gebruikt voor de aankoop van een wasmachine die afval-plastic kan reinigen zodat dat later tegen een hoger bedrag kan worden verkocht.
5.    Voor de aanschaf van een Yamaha C2 vleugel voor de Centre of Research In Performing Arts: Rs 17.85.800. Deze vleugel is noodzakelijk omdat een toenemend aantal pianisten Auroville bezoekt. Velen van hen zijn bereid een concert te geven. De vleugel wordt ook gebruikt voor het begeleiden van het Auroville koor, voor het geven van concerten door Auroville musici en voor studenten.
6.    Voor de bibliotheek van Auroville: Rs 314.097. Dit bedrag is toegekend voor de aanschaf van boekenkasten, zodat de bibliotheek haar boekenvoorraad kan uitbreiden.
7.    Voor de Auroville Fundraising Cell: Rs 135.000. Dit bedrag is gebruikt voor het betalen van de twee reizen en de reis-ziektekostenverzekering voor de executeur / afwikkelingsbewindvoeder.
8.    Voor de ondersteuning van het werk van de Life Education Centre: Rs 300.000. Het Life Education Centre is een Auroville school dat onderwijs geeft aan meisjes en jonge vrouwen van de Auroville omringende dorpen in de leeftijd van 14-21 jaar.
9.    Voor de ondersteuning van het werk van de Social Research Centre: Rs 300.000. Deze donatie wordt gebruikt voor de continuering van de studie "Economics for People and Earth - The Auroville Case 1968-2008" dat in November 2013 in Auroville publiekelijk werd aangeboden. De donatie wordt gebruikt om de financiële cijfers van de jaren 2009-2014 in te vullen en zodoende de studie tot 2014 bij te werken.

Op 31-12-2013 was van de totale donaties ad Rs 14.315.400, Rs 3.438.794 nog niet toegewezen. Deze toewijzing zal in 2014 haar beslag krijgen.

Website

Bij brief d.d. 20 juli 2013 informeerde de belastingdienst dat de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen met ingang van 01-01-2014 gewijzigd is en dat een internetsite vereist is. Dienovereenkomstig is de internet site www.aurofonds.nl geopend met alle informatie over Stichting Aurofonds zoals vereist door de belastingdienst.
Deze internet site bevat ook een overzicht van alle uitgaven van Stichting Aurofonds in de Nederlandse en Engelse taal als wel de uitgaven die, met financiele ondersteuning van Stichting Aurofonds, in de Engelse taal zijn gepubliceerd. Alle genoemde boeken unnen via de site besteld worden.

Beloningsbeleid 2013: Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

Beleidsplan 2014

Fondswerving
De fondswerving voor projekten in Auroville en voor uitgaven van nieuwe boeken zal in 2014 worden gecontinueerd.

Projekt ondersteuning
Het bestuur zal in 2014 het restant bedrag van Rs 3.438.794 aan diverse Auroville projekten toewijzen. Mocht het bestuur in haar fondswerf aktiviteiten slagen, dan zal het bestuur ook die fondsen toewijzen.

Publikaties

a) Savitri
De verschijningsdatum van het boek “Savitri” van Sri Aurobindo, in vertaling van Martin Schreurs, is gepland in de laatste week van Januari 2014. Dan zal het in India beschikbaar zijn. In Nederland zal het op 28 Februari, de verjaardag van Auroville, publiekelijk worden aangeboden en daarna gedistribueerd worden door het Centraal Boekhuis. Het boek is verder verkijgbaar in boekwinkels in Auroville en via de Aurofonds en Namaste internet sites.


b) Andere publikaties
Het bestuur zal onderzoeken of de vertaling van Sri Aurobindo’s The Life Divine door Chris Duindam toereikend is om in boekvorm te worden uitgegeven.