Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2012

Download Jaarrekening 2012

Nalatenschap de heer J. Lohman

De afwikkeling van de nalatenschap van wijlen J.H.J.M. Lohman is in 2012 voortgezet.

Het appartement in de gemeente Schiedam gelegen te Bernhard Zweersplein 57, postcode 3122 TW, kadastraal geregistreerd onder Sectie Q, Complexaanduidling: 2219, Appartementsindex 26, is in de verkoop via Makelaardij Wassenaar b.v. te Schiedam.

Gezien de slechte huizenmarkt is het appartement in 2012 niet verkocht. De executeur / afwikkelingsbewindvoerder heeft in 2012  een bezoek aan Nederland gebracht. Aangezien dit bezoek gecombineerd is met een privé bezoek aan de USA, zijn reiskosten naar Nederland niet in rekening gebracht.

Gezien het feit dat dit huis niet is verkocht, is toegezegde donatie voor een nursing home in Auroville, te weten Rs 5.000.000 voor het gebouw en Rs 1.000.000 voor de inventaris, nog niet gemaakt.

Overlijden van de heer G. Van Vrekhem

Op 31 Augustus 2012 is de heer Georges van Vrekhem overleden in zijn huis in Shakti, Auroville. De verandering van de bestuursssamenstelling is aan de Kamer van Koophandel doorgegeven.

Balans, Staat van Baten en Lasten en Vermogen

(Waarschuwing: De Balans 2012 en de Staat van Baten en Lasten 2012 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, met omkering van de punten en kommas.)

Het Nederlandse vermogen is verminderd van € 43.061,61 naar  € 38.810,87
(- € 4.250,74 ). Het Indiase vermogen is verminderd van Rs 112.199,85 naar
Rs 26.446,78  (- Rs 85.753,07).

Nieuwe publikaties

a)    Het bestuur heeft besloten dat de tweede serie lezeingen van Georges van Vrekhem, net zoals de eerste serie die in 2011 uitgegeven is onder de titel ‘Preparing for the Miraculous’, door Aurofonds uitgegeven zal worden en reserveert daarvoor een bedrag ad € 2,500. Met deze uitgave is na het overlijden van de heer Van Vrekhem een begin gemaakt. Het boek zal in 2013 verschijnen.
b)    Het bestuur heeft eveneens besloten een tweetalige editie van Sri Aurobindo’s Savitri uit te brengen.  Hiervoor is op 31 December 2012 een donatie van € 4,000 van Stichting de Zaaier ontvangen.
c)    Het bestuur heeft besloten alle boeken van Georges van Vrekhem, in de Nederlandse taal als wel in andere talen, via het internet beschikbaar te maken. Daartoe zijn twee internet sites operationeel gemaakt, www.beyondman.org en www.georgesvanvrekhem.com. De ISBN nummers van Aurofonds zijn aan deze boeken gegeven. Dit werk zal naar verwachting in 2013 afgesloten worden. De rechten op alle boeken behoren toe aan Mevrouw Sudha Mohanty, de partner van Georges van Vrekhem.
d)    In juli 2012 heeft mevr. Dorothy King all rechten die zij heeft op haar vertalingen van Satprem’s boeken “L’Aventure de la Conscience” en “La Genèse du Surhome” geschonken aan Stichting Aurofonds met het verzoek ervoor zorg te dragen dat deze vertalingen voor het Nederlandstalige publiek toegankelijk blijven. Gezien het feit dat de vertaling van “L’Aventure de la Conscience” niet langer beschikbaar is, besluit het bestuur dit boek in 2013 opnieuw uit te geven en dat hiervoor fondsen geworven zullen worden.

Auroville Projekten

De volgende projekten zijn ondersteund.

1.    Bijdrage voor Georges van Vrekhem            € 1.000 (Rs 63.000)
2.    Bijdrage voor Auroville Today            € 4.000

BTW

De belastingdienst heeft Stichting Aurofonds geinformeerd dat de stichting niet meer als ondernemer voor de belastingdienst aktief is en derhalve geen aangifte meer hoeft te doen.

Toekomst Aurofonds

Het bestuur besluit vooralsnog geen bestuursuitbreiding door te voeren omdat de toekomst van Stichting Aurofonds onzeker is. Nadat het huis van de wijlen Jan Lohman verkocht is en de opbrengst besteed is aan projekten in Auroville zal hierover beslist worden.